Algemene voorwaarden KMOwebdiensten.be

– http://KMOwebdiensten.be/ (hierna : de site) – biedt een website, webwinkel, zoekmachine optimalisatie, webhosting, copywriting, backup en update service aan. (hierna : de dienst). Deze voorwaarden vullen het contract aan dat via de website kan worden gesloten met KMOwebdiensten.be. Maakt u gebruik van de dienst van KMOwebdiensten.be, dan bent u een Klant in de zin van onderstaande algemene voorwaarden, met dewelke u in dat geval automatisch instemt en waarvan u verklaart deze gelezen te hebben. Lees ze daarom aandachtig.

1. Artikel
1. Voorwerp dienst
KMOwebdiensten.be is de handelsnaam van KMOwebdiensten.be, gevestigd te 9300 Aalst en BTW BE 0874.495.085
KMOwebdiensten.be levert website, webwinkel, zoekmachine optimalisatie, webhosting, copywriting, backup en update service

2. Naast de complete pakketten biedt KMOwebdiensten.be nog een aantal aanvullende diensten aan die beschreven staan op de site.
KMOwebdiensten.be behoudt zich het recht voor haar dienst en dus ook deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant zal de gewijzigde voorwaarden per mail ontvangen. De nieuwste voorwaarden automatisch aanvaard, tenzij de Klant schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

2. Uitvoering dienst
1 .Al de diensten van KMOwebdiensten.be zijn inspanningsverbintenissen. Eventuele klachten dient de Klant binnen 14 dagen schriftelijk en gedetailleerd te communiceren met opgave van een redelijke termijn voor KMOwebdiensten.be om de klacht weg te nemen.
2. KMOwebdiensten.be richt zich enkel op zakelijke afnemers. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van de bepalingen artikel 7, § 1, 8°, en van de artikelen 8, § 1, 9 en 10 wet
diensten informatiemaatschappij van 10 maart 2003.
3. Indien de dienst uitzonderlijk wordt afgenomen door een consument stemt deze laatste er uitdrukkelijk mee in dat de dienst aanvangt voordat de wettelijke bedenktermijn is verstreken.
4. De door KMOwebdiensten.be ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.
5. Op deze dienst is de privacy statement van toepassing die KMOwebdiensten.be op haar site ter beschikking stelt.
6.Charge backs, crediteringen en andere geschillen over een transactie (zowel financieel of anderzijds) dienen rechtstreeks te worden afgehandeld tussen de webwinkel/websitehouder en diens klant.
7. KMOwebdiensten.be faciliteert de website / webwinkel, maar laat zich niet in met de exploitatie ervan. Ook wat betreft koppelingen met externe diensten, payment providers en boekhoudsystemen of andere relaties heeft KMOwebdiensten.be een puur faciliterende rol.

3. Registratie domeinnaam
1. Indien een Klant een webhostingpakket, webwinkel of website aankoopt zal KMOwebdiensten.be bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam. In dat geval dient de Klant zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. De Klant is en blijft verantwoordelijk en eigenaar van zijn aangevraagde domeinnaam. KMOwebdiensten.be vervult bij de aanvraag een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Uitsluitend uit de bevestigingsmail van
KMOwebdiensten.be, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, kan de Klant het feit van registratie vernemen.
2. KMOwebdiensten.be is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door
een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of fraude van KMOwebdiensten.be.
3. De Klant die de overeenkomst met KMOwebdiensten.be opzegt, kan de domeinnaam aan zijn webwinkel verhuizen naar een andere hostingprovider.

4. Zoekmachine-koppeling
1. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines.

5. Beveiliging en back ups
1.KMOwebdiensten.be maakt server back ups. KMOwebdiensten.be kan echter geen garantie geven over gegevens die recenter zijn. De reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan de Klant, maar worden alleen door KMOwebdiensten.be gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen zogenaamde “disaster recovery”.
2.De Klant met webhosting bij KMOwebdiensten.be heeft de mogelijkheid en is verplicht om zelf product back ups te maken en content terug te plaatsen.

6. Capaciteit
1.Alle pakketten kennen een maandelijkse bovengrens aan dataverkeer. Via KMOwebdiensten.be kan je zien hoeveel deze capaciteit bedraagt.

7. Supportcenter
1.KMOwebdiensten.be levert Klanten ondersteuning op afstand. Deze ondersteuning is inbegrepen in de dienst en brengt geen meerkosten met zich mee. Ondersteuning wordt
geboden via email of telefonisch. Informatie beschikbaar via de website KMOwebdiensten.be. KMOwebdiensten.be heeft als doelstelling supportvragen binnen maximaal twee werkdagen te beantwoorden.
2.Gaat ondersteuning de redelijk te verwachten ondersteuning te boven en wenst de Klant technische ondersteuning in de vorm van programmeerbare veranderingen aan de website/ webwinkel, dan valt die ondersteuning buiten het pakket. KMOwebdiensten.be zal in dat geval in overleg treden met de Klant over de hieraan verbonden extra kosten en mogelijkheden.

8. Verplichtingen Klant
1. De Klant dient KMOwebdiensten.be onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in diens registratiegegevens.
2. De Klant dient zijn administratieve gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Iedere actie die middels het administratief account van de Klant plaatsvindt,
geschiedt onder diens verantwoordelijkheid. In geval van een vermoeden van misbruik dient de Klant KMOwebdiensten.be zo spoedig mogelijk in te lichten zodat deze maatregelen kan nemen.
3.De Klant zal zich ervan onthouden goederen en/of diensten te leveren op een wijze die in strijd is met Belgische of Europese regelgeving.
4.Ook is het de Klant verboden middels de website/webwinkel:
– gegevens openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verspreiden indien deze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
– gegevens te openbaren die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
– opzettelijk virussen of andere programma’s te verspreiden of te laten verspreiden die mogelijks schade toebrengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
– zich toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
– Klant of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan de webservers van KMOwebdiensten.be;
5.Op de Klant rust de verplichting om zelf te waken over de afscherming voor derden van zijn/haar bedrijfsgevoelige gegevens of andere gegevens. Indien de afscherming niet voldoende blijkt, is de Klant te allen tijde zelf gehouden nadere beveiligingsmaatregelen te nemen. Om die reden dient de Klant zijn inloggegevens tegenover derden ook strikt geheim houden.

9. Prijzen en betaling
1.Alle tarieven staan vermeld op de site of de aangeboden offerte. Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.
2.Alle facturatie geschiedt elektronisch.
3. KMOwebdiensten.be plaatst bij de aanmaak van een website/webwinkel, deze steeds op een testlocatie in eigen beheer. Klant ontvangt hiervan een email met adres testlocatie. Zijn de werken als beschreven in de opdracht uitgevoerd, dan kan KMOwebdiensten het saldo opeisen van de Klant na 30 dagen.
4.Indien facturen toch dienen te worden ingevorderd, is de Klant automatisch een handelsrente van 10% per jaar verschuldigd met een minimale forfaitaire schadevergoeding van € 50,00 voor de door de vertraging veroorzaakte administratieve kosten en tijdverlies die in geval van gerechtelijke invordering wordt verhoogd tot € 250,00. Ook heeft KMOwebdiensten.be dan het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade die hierdoor zou ontstaan. Onverminderd het voorgaande behoudt KMOwebdiensten.be zich het recht voor, onverminderd haar recht op schadevergoeding, om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief aan de Klant in volgende gevallen:
– herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige betaling) door de Klant;
– in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
– ingeval van ontbinding en vereffening van de vennootschap van de Klant;
– indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
– ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
– ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt;

10. Rechten van intellectuele eigendom
1.De Klant krijgt beschikking over de broncode. De Klant krijgt de vrijheid om de webwinkel of website door een andere partij dan KMOwebdiensten.be te laten hosten.
2.Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken zoals software, documentatie, adviezen, look and feel alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij KMOwebdiensten.be of diens toeleveranciers.
3.Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.
4.In geval van inbreuk behoudt KMOwebdiensten.be zich het recht voor om de eindgebruikersovereenkomst ontbonden te verklaren, waarna de Klant KMOwebdiensten.be van rechtswege een forfaitaire vergoeding van € 10.000,00 verschuldigd is.

11. Niet kennisname/verwijdering content
1.KMOwebdiensten.be zal geen kennis nemen van gegevens die de Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van KMOwebdiensten.be, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of KMOwebdiensten.be daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal KMOwebdiensten.be zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
2.In het geval van een klacht over de door de Klant aangeboden informatie is KMOwebdiensten.be gerechtigd om zulke inhoud in eerste instantie te blokkeren of te verwijderen en ook, indien nodig, om de persoons-/contactgegevens van Klant te bezorgen aan de klager, zonder dat de Klant ten aanzien van KMOwebdiensten.be een recht op schadevergoeding kan laten gelden. Ook vrijwaart de Klant KMOwebdiensten.be van alle juridische claims met betrekking tot de door Klant opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.
3.Indien de Klant van een gratis demowebwinkel gedurende één maand geen enkele keer heeft ingelogd, heeft KMOwebdiensten.be het recht producten/data uit de webwinkel te
verwijderen tenzij anders overeengekomen.
4.De Klant vrijwaart en houdt KMOwebdiensten.be schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam en/of IP-adres namens of door de
Klant.

12. Aansprakelijkheid en overmacht
1.KMOwebdiensten.be is niet aansprakelijk jegens de Klant voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van KMOwebdiensten.be.
2.Alle aansprakelijkheid in hoofde van KMOwebdiensten.be ten gevolge van indirecte schade of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.De Klant vrijwaart KMOwebdiensten.be voor alle aanspraken van derden (o.a. klanten of gebruikers van de Klant) die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met KMOwebdiensten.be.
4.In geval de Klant informatie niet heeft aangeleverd die van belang kon zijn voor het uitvoeren van een dienst, is er voor KMOwebdiensten.be sprake van overmacht.
5.Aangezien de Klant zelf de nodige back ups kan en moet maken, is iedere aansprakelijkheid van KMOwebdiensten.be voor verlies van data uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij het verlies het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van KMOwebdiensten.be.
6.KMOwebdiensten.be is niet verantwoordelijk voor storingen of niet beschikbaar zijn van externe diensten. Op de site wordt een overzicht gegeven van alle externe koppelingen die KMOwebdiensten.be biedt.
7.In geval van overmacht, zijnde iedere situatie waarop KMOwebdiensten.be geen invloed kan uitoefenen, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat KMOwebdiensten.be door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van KMOwebdiensten.be kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13. Notice & Takedown
1.Indien een derde KMOwebdiensten.be erop wijst dat op de website, een applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van een systeem welke door Klant wordt beheerd informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is KMOwebdiensten.be gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website, applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van dit systeem aan het netwerk van KMOwebdiensten.be verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten. Indien de website of onderdeel en/of functionaliteit van het systeem op apparatuur van KMOwebdiensten.be staat zal KMOwebdiensten.be de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van haar systeem te verwijderen of niet toegankelijk maken.
2.Tevens is KMOwebdiensten.be in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Klant te verstrekken aan een derde of aan de bevoegde instanties.
3.Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is KMOwebdiensten.be gerechtigd hiervan aangifte te doen. KMOwebdiensten.be kan hierbij alle relevante informatie over Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties KMOwebdiensten.be verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 4. KMOwebdiensten.be zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Klant of haar klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.
5. Klant vrijwaart en zal KMOwebdiensten.be schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van Klant dan wel een website van een klant van Klant.

14. Duur en opzegging
1. Bestel je een webwinkel of website, dan spreken we over een webwinkel of website op maat, waarbij na bestelling geen sprake kan zijn van terugbetaling.
2. Bij start van aanmaken van een website/webwinkel kan een voorschot van ten minste 50% gevraagd worden. Bij oplevering dient de andere 50% betaald te worden. Dit met een betaaltermijn van 7 werkdagen.
3. Bij aankoop van een webhosting pakket, ip adres, ssl certificaat of domeinnaam, betaal je steeds 12 maanden. Partijen kunnen de overeenkomst op ieder ogenblik opzeggen. Opzegging kan door te e-mailen naar: info@KMOwebdiensten.be. In geval Klant geen opzegging doet, wordt het webhostingpakket, ip adres, ssl of domeinnaam stilzwijgend vernieuwd voor 12 maanden.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische Recht. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Dendermonde. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan Opdrachtnemer niet in kennis heeft gesteld.